แผนการนิเทศตามจุดเน้น สพฐ.

    เรียนคณะครูโรงเรียนด่านแม่คำมัน                  
                   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออกเป็น 5 ระยะดังนี้คือ        
                ระยะที่ 1 เริ่มต้นวิเคราะห์  ภาคเรียนที่ 2 /2553 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ                     
               1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้
             
               2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้
             
               3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ
             
               4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 
             
               5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สัดส่วนเวลาเรียน 70:30
             
              6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น 
         
ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์  ภาคเรียนที่ 1/2554  ทุกสถานศึกษาจะต้องมี ผลการดำเนินงานครบ6 ตัวชี้วัดคือ
            
                1. ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน   
            
                2. ครูใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า
            
                3. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
            
                4. ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
            
                5.  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
            
               6.  มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       
ระยะที่ 3สานต่อองค์ความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2554  ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ
           
               1. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  
            
               2. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
           
               3. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน
           
              4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       
ระยะที่ 4  นำสู่วิถีคุณภาพ  ภาคเรียนที่ 1/2555  ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ4 ตัวชี้วัดคือ            
              1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
            
              2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น
            
              3. มีเครื่องมือวัด /ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
            
             4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน 
        
ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 /2555 ทุกสถานศึกษาจะต้องมีผลการดำเนินงานครบ 6 ตัวชี้วัดคือ
            
             1.  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น   
             
             2.  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่  
            
              3.  ครูเป็นครูมืออาชีพ
            
              4.  โรงเรียนมีการจัดการความรู้   
             
              5.  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง  
            
              6.  สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ
       
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีดังนี้           
                  
 1. ชั้น ป.1-3  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือการใฝ่ดี   ผู้เรียนจะต้องอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขเป็น  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์            
                    2. ชั้น ป.4-6  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
           
                    3. ชั้น ม.1-3  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคืออยู่อย่างพอเพียง   ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
            4. ชั้น ม.4-6  คุณลักษณะที่ต้องการเน้นคือ มีความมุ่งมั่น  ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  รักการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์            
                   
การกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจนอย่างนี้ทุกระยะ 6 เดือน ภาระงานของครูจะต้องเข้มข้นขึ้น  ผู้ที่ยังยึดระบบเช้าชามเย็นชามคงจะต้องปรับระบบการทำงาน  ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้จงได้ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
             เพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นของ สพฐ. ฝ่ายบริหารและงานวิชาการจะออกนิเทศติดตามการพัฒนาของนักเรียนทุกระดับชั้นระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2554 ตามตารางที่กำหนด โดยระดับปฐมวัย  นิเทศเรื่องความพร้อมทางการสื่อสารของนักเรียน   ชั้น ป.1- ป.3 นิเทศเรื่องการอ่านออก  เขียนได้ คิดเลขได้   ชั้น ป.4- ป.6 นิเทศเรื่องการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  ชั้น ม.1 – ม.3 นิเทศเรื่องความสามารถในการสื่อสารและใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

              
ตารางนิเทศชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553           
                    ระดับปฐมวัย              4 มกราคม 2554
                    ชั้น ป.1                      5 มกราคม 2554
                    ชั้น ป.2                      5 มกราคม 2554
                    ชั้น ป.3                      5 มกราคม 2554
                    ชั้น ป.4                      6 มกราคม 2554
                    ชั้น ป.5                      6 มกราคม 2554
                    ชั้น ป.6                      6 มกราคม 2554
                    ชั้น ม.1                      7 มกราคม 2554
                    ชั้น ม.2                      7 มกราคม 2554
                    ชั้น ม.3                      7 มกราคม 2554    

 

  

Advertisements

4 Responses

  1. แวะมาทักทายค่ะ ท่าน ผอ.ด่านแม่คำมัน…เยี่ยมมากๆเลยค่ะ ดีใจที่เห็น ผอ ให้ความสำคัญในงานไอซีทีค่ะ …คุณครูลัฐิกา เยี่ยมจริงๆค่ะ ….ขยายผล Social Media ให้กับคุณครูทั้งโรงเรียน

  2. การกำหนดจุดพัฒนาผู้เรียน(เด็กปฐมวัย) ถ้าเริ่มตั้งแต่อนุบาลแล้วต่อยอด เติมเต็มไปตอดแนวประถมสู่การดูแลอย่างใกล้ขิดในระดับมัธยมต้นแล้วสานต่อด้วยรักและผูกพันธ์ในวัยใสที่อบอวลด้วยอุ่นไอรัก แล้วจะได้รู้ว่าการพัฒนานั้นสร้างสังคมไทยในบรรยากาศเก่า ๆ ยิ้มสยาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
    รู้ รัก สามัคคี …….many thanks.

    • ขอบคุณในความเห็น…และเห็นด้วยครับ…คุณ sofia

  3. อยากทราบความชัดเจนจุดเน้น การพัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัย นะคะบอกด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: