ติดตามมัธยม

ด่วน   ด่วน   ด่วน    นักเรียนที่ตอบคำถามของ ผอ. ไม่ถูก เช่น อ้างอิงชื่เว็บไซต์ไม่ถูก ตอบคำถามไม่ครบทุกข้อ และยังไม่ได้แก้ไขตามที่ ผอ.แนะนำไว้  ยังไม่ผ่านการประเมิน  ต้องตอบให้ครบและถูกต้องทั้ง 3 ข้อครับ ได้แก่  วรรณา  จันจิรา  พิมผกา  พัชรินทร์  ปิ่นทอง  พรรณวิภา  สิรวิช  ทักษกร  อธิการ  วิทิต  ภวิกา  พรไพรินทร์  ศุทธินี  แก้ไขให้เสร็จก่อนวันที่ 16 นะครับ

ในภาคเรียนที่ 2 นี้ ผอ.ขอติดตามเรื่องความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้น ม.1- 3 โดยให้สืบค้นเรื่องที่ ผอ.กำหนดและให้นักเรียนตอบคำถามในเว็บของ ผอ. ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้สืบค้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้สืบค้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีลดภาวะโลกร้อน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ให้สืบค้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเสริมสร้างรายได้
คำถาม
            1.ชื่อเว็บไซต์ที่สืบค้นคือ…..(ให้ copy  URL  ของเว็บมาใส่)
            2.ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น(ไม่ต่ำกว่า 5 บรรทัด)
            3.นักเรียนจะนำความรู้จากการสืบค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างไร
กำหนดส่งงาน  ให้เสร็จสิ้นก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2554

Advertisements

47 Responses

 1. 1.http://www.lakkai.com/forum/data/2/0021-1.html
  2.ภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าสเรือนกระจกและการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์และวิธีการลดภาวะโลกร้อนคือ การใช้ถุงผ้าแทนถุงพราสติก เเละไม่ตัดไม้ทำลายป่า เเละช่วยกันประหยัดน้ำเป็นต้น
  3.ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้นไปบอกผู้ปกครองให้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนค่ะ

 2. 1.http://www.thaiall.com/globalwarming/
  2.การลดภาวะโลกร้อนมีหลายวิธีการที่ทุกคนบนโลกช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันทำให้โลกของเราสดใสและสวยงามขึ้น
  3.วีธีการลดภาวะโลกร้อนมีหลายวิธีการเช่น 1.ปลูกต้นไม่คนละต้น 2.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 3.ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน 4.ตักอาหารต้องทานให้หมดจาน 5.ลดปริมาณการทั้งขยะ

 3. อาชีพเสริมที่ดิฉันอยากทำคือ อาชีพเพาะเห็ด
  เพราะสามารถทำกันได้ทุกคน และเป็นอีกอาชีพ1
  ที่มีรายได้ดีแล้วยังทำรายได้ให้อีกต่อ1คือการทำแหนม
  ทำให้ม่ีรายได้เพื่มอีกเหมือนสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่า
  ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัว

  วงจรชีวิตเห็ดนางฟ้า
  1. ดอกเห็ดนางฟ้าเมื่อโตเต็มที่จะสร้างสปอร์บริเวณครีบ โดยการปล่อยสปอร์เมื่อแก่ออกเป็นระยะ ๆ
  2. เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมาแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตามกระแสลม
  3. เมื่อสปอร์ปลิวไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใยขั้นต้นมี 1 นิวเคลียส
  4. เส้นใยขั้นที่ 1 เมื่อเจริญเต็มที่แล้ว ก็จะมารวมตัวกัน ซึ่งอาจมาจากต่างสปอร์กัน การรวมตัวของเส้นใยขั้นที่ 1 จะเป็นการเชื่อมกันแล้วถ่ายทอดนิวเคลียสมาอยู่ในเซลเดียวกัน กลายเป็นเส้นใยขั้นที่ 2
  5. หลังจากเส้นใยขั้นที่ 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะเจริญเติบโตและสร้างเส้นใยเห็ดแทนเส้นใยขั้นที่ 1 อย่างรวดเร็วบนอาหาร
  6. เมื่อเส้นใยขั้นที่ 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แล้ว จะสะสมอาหารแล้วรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้างดอกเห็ดต่อไป
  7. ดอกเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากการรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นที่ 2
  แหล่งที่มา

  http://www.thaigoodview.com/node/3487

 4. 1. การทำสวนครัวหรือสวนผักหลังบ้านเป็นการทำสวนผักเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นงานอดิเรก เพื่อให้มีผักไว้ใช้รับประทานในครอบครัว เป็นการประหยัดรายจ่าย นอกจากนั้นอาจจะมีเหลือแจกจ่ายเพื่อนบ้าน หรือขายเป็นรายได้พิเศษ
  2. การทำสวนผักเพื่อส่งตลาดท้องที่ เป็นการปลูกผักต่าง ๆ เป็นอาชีพเพื่อส่งตลาดในท้องที่ ส่วนมากเป็นการปลูก ที่ไม่ต้องการดินฟ้าอากาศพิเศษอะไร ดังนั้นส่วนใหญ่จึงเป็นการปลูกผักที่อาจจะกระทำได้ในทุกฤดูกาลตัวอย่างผักท ี่ปลูกในบริเวณชานเมืองก็นำมาขายในเมือง แต่ในบางโอกาสผักที่ปลูกเหล่านี้อาจจะนำไปขายในตลาดไกล ๆ ก็ได้
  3. การทำสวนผักเพื่อส่งตลาดใหญ่ เป็นการปลูกผักอาชีพสำหรับส่งตลาดไกล ๆ การทำสวนผักประเภทนี้ชาวสวนมักจะมุ่งทำพืชเฉพาะอย่าง เช่น ปลูกผักกาด ก็ปลูกผักกาดอย่างเดียว ปลูกพริกก็ปลูกพริกอย่างเดียว และพืชที่ปลูกก็มักจะท ำตามความเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ ผักที่ผลิตขึ้นส่วนใหญ่จะถูกส่งผ่านตลาดกลางในกรุงเทพฯ ก่อน เช่น ตลาดปากคลองตลาด ตลาดท่าเตียน ตลาดมหานาค จากนี้ผักก็ถูกส่งไปจำหน่ายตามต่างจังหวัดอีกทอดหนึ่ง
  4. การทำสวนผักเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การทำสวนผักประเภทนี้ มักจะทำอยู่ในบริเวณที่ใกล้กับที่ตั้งโรงงาน ในที่ซึ่งการขนส่งจากสวนผักไปโรงงานทำได้สะดวก หรือในขอบเขตที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโรงงานจะเข้าไปติดต่อแนะนำส่งเสริมได้สะดวก
  5. การทำสวนผักด้วยวิธีการควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นการปลูกผักนอกฤดูกาล หรือเมื่อสภาพแวดล้อมไม่อำนวย เช่น หนาวจัดเกินไป ร้อนจัดเกินไป ฝนตกหนักเกินไป การปลูกผักวิธีนี้กระทำเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง อาทิการผสมพันธุ์และปรับปรุง พันธุ์ การวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต การปลูกผักเป็นการค้าในเรือนกระจกหรือเรือนพลาสติก กระทำในฤดูหนาว และในบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ยัง นิยมปลูกผักในน้ำ แทนการปลูกในดินด้วย เป็นต้น
  6. การปลูกผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นการปลูกผักที่ต้องใช้เวลานานกว่า ใช้วิธีการดูแลรักษามากกว่าและเสี่ยงมากกว่าการปลูกเพื่อขายสด ตัวอย่างผักกาดหัว การปลูกขายสดจะใช้เวลาราว 45-60 วัน แต่ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จะ ต้องใช้เวลา 120-150 วัน บางทีเมล็ดอาจจะติดไม่ดีเนื่องจากมีอากาศร้อนจัดในระยะที่ดอกกำลังจะมีการผสมเกสร บางทีติดเมล็ดน้อยเพราะแมลงผสมเกสรมีปริมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นเราจะเห็นว่ามีการเสี่ยงมากกว่า
  ดิฉันอยากทำคือ ปลูกผักขาย
  อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใครๆก็ทำได้ การปลูกผักขายเองเป็นผักที่ปลอดสารพิษ สามารถขายได้ และ นำมากินเองได้ และใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำ เช่น ผักคะน้า ผักกาด ต้นหอมผักซี เป็นต้น อาชีพปลูกผักจึงเป็นอาชีพที่ดิฉันอยากทำ
  แหล่งทีมา http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_15/ThaiVegetable.shtml

 5. อาชีพที่ดิฉันอยากทำคือ ปลูกผักขาย
  อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใครๆก็ทำได้ การปลูกผักขายเองเป็นผักที่ปลอดสารพิษ สามารถขายได้ และ นำมากินเองได้ และใช้ต้นทุนค่อนข้างต่ำ เช่น ผักคะน้า ผักกาด ต้นหอมผักซี เป็นต้น อาชีพปลูกผักจึงเป็นอาชีพที่ดิฉันอยากทำ
  แหล่งที่มาhttp://www.patongbeachthailand.com/thai/21_15/ThaiVegetable.shtml

 6. 1.http://www.doae.go.th/plant/soybn.htm
  2.ถั่วเหลืองสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนกล่าวคือ

  1. ส่วนต่าง ๆ ของถั่วเหลือง คือ ใบ ลำต้น เปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวและนวดเรียบร้อยแล้ว และไถกลบลงสู่ดินรวมทั้งปมที่ตกค้างในดินจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุด ในส่วนของเปลือกถั่วเหลืองนำมากองรวมกันใช้เพาะเห็ดที่เรียกว่า ” เห็ดถั่วเหลือง ” นำมาทำอาหารรับประทานได้

  2. เมล็ดของถั่วเหลืองนำมาใช้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเมล็ด ถั่วเหลืองจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารมนุษย์และสัตว์
  3.สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้

 7. 1.http://www.chuankin.com/properties_text.php?property_id=7&property_type=1
  2.ส่วนที่ใช้
  ต้น และผล
  สรรพคุณ

  ทั้งต้น : ช่วยเป็นยาละลายเสมหะ แก้หัดหรือผื่น ขับเหงื่อขับลม ท้องอืดท้องเฟ้อ ด้วยการนำเอาต้นที่แห้งประมาณ 10-15 กรัม หรือเอาต้นสด ๆ 60-150 กรัมนำไปต้มกับน้ำ หรือคั้นเอาเฉพาะน้ำและดื่ม ถ้าใช้ภายนอกให้ตำพอก หรือต้มเอาน้ำชะล้าง

  ผล : ช่วยบำรุงกระเพาะอาหาร ทำให้เจริญอาหาร แก้หัด แก้บิด ริดสีดวงทวาร โดยการนำเอาผลแห้งบดเป็นผงทานหรือต้มกับน้ำ แต่ถ้าใช้ภายนอกให้เอาไปต้ม นอกจากนี้ยังดับกลิ่นคาวและและเนื้อ

  Tips
  1. โรคริดสีดวงทวาร ให้นำผลไปคั่วแล้วบดทานผสมกับเหล้า วันละ 3-5 ครั้ง
  2. บิดถ่ายเป็นเลือด ใช้ผล 1 ถ้วยชาตำให้เป็นผง ผสมน้ำตาลทรายทาน
  3. ปวดท้อง หรือท้องอืดท้องเฟ้อ ให้ใช้ผลสัก 2 ช้อนชาต้มผสมกับน้ำทาน
  4. เป็นหัดหรือผื่นแดงที่ยังออกไม่ทั่วตัว ซึ่งผลนี้จะช่วยขับออกมา โดยใช้ผลแห้ง 120 กรัมใส่หม้อดินเผา หรือหม้อเคลือบมีน้ำเต็ม ต้มให้เดือดแล้วน้ำเอาไอรมให้ทั่วห้อง แล้วผื่นก็จะออกมาเอง
  5. เด็กเป็นผื่นแดงไฟลามทุ่ง (Erysipelas) ให้ใช้ผักชีตำพอก
  6. ปากเจ็บ คอเจ็บ ปวดฟัน นำเอาเมล็ดมาต้มกับน้ำประมาณ 5 ส่วนแล้วต้มให้เหลือ 1 ส่วนเอาน้ำอมบ้วนปาก

  ข้อห้ามใช้
  อย่าทานมากจนเกินไป เพราะจะทำให้กลิ่นตัวแรง และตาลาย ลืมง่าย
  3.ก็นำผักชีไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัว และสามารถนำมาทำเป็นอาหาร

 8. 1.http://www.fortunecity.com/campus/springbank/677/std1/P13.html
  2.ส่วนที่เป็นผัก/ฤดูกาลยอดอ่อนใบอ่อนของผักบุ้งเป็นผักได้และผักบุ้งเป็นพืชออกยอดตลอดปีและมีมากในช่วง
  ฤดูฝนการปรุงอาหารคนไทยทุกภาครับประทานผักบุ้งมีการปลูกและการจำหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย
  ในทุกฤดูกาลผักบุ้งเป็นผักที่ปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิดนับตั้งแต่รับประทานยอดอ่อนเป็นผักสดหรืออาจนึ่ง ลวกและราดกะทิแกล้มกับน้ำพริกรับประทานเป็นผักสดกับส้มตำลบก้อยยำและนำยอดอ่อนและใบอ่อนไปปรุง
  เป็นอาหารเช่นผัดจืดใส่หมูปลาไก่หรือผัดกับน้ำพริกและหมูนอกจากนี้ยังนำไปแกงเช่นแกงส้มแกงคั่วเป็นต้น
  นอกจากนี้ผักบุ้งสามารถนำไปดองและนำไปปรุงเป็นข้าวผัดคลุกน้ำพริกผักบุ้งดองหรือนำไปเป็นผักแกล้มน้ำ
  พริกเป็นต้น ผักบุ้งรสเย็นสรรพคุณถอนพิษเบื่อเมา รากผักบุ้งรสจืดเฝื่อนสรรพคุณถอนพิษผิดสำแดง รสจืดเย็นช่วยขับพิษถอนพิษเบื่อเมาผักบุ้งขาว 100 กรัมให้พลังงานต่อร่างกาย 22 กิโลแคลอรี่ประกอบด้วย
  เส้นใย101กรัมแคลเซียม3มิลลิกรัมฟอสฟอรัส22มิลลิกรัมเหล็ก3มิลลิกรัมวิตามินเอ11447IU วิตามินบีหนึ่ง 0.06 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง0.17มิลลิกรัมไนอาซิน1.3มิลลิกรัมวิตามินซี 14 มิลลิกรัม
  3.นอกจากมีประโยชนแล้วเราสามารถนำไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและทำอาหารกินเองได้ด้วย

 9. 1.http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww523/banjongluk/banjongluk-web1/index.htm
  2.การประกอบขนมหวานไทย มีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของขนมนั้น ๆ ว่าจะประกอบด้วยวิธี การ แบบใดให้ขนมสำเร็จออกมาแล้วน่ารับประทาน ตัวอย่างวิธีการประกอบขนมหวานไทย คือ

  2. 1 ต้ม หมายถึง การนำอาหารใส่หม้อ พร้อมกับน้ำหรือกะทิ ตั้งไฟให้เดือดจนสุกตามความ ต้องการ การทำขนมที่ต้องต้ม และเป็นขนมที่ใช้ใบตองห่อ ต้องห่อให้สนิท ใบตองต้องไม่แตก เช่น ข้าวต้ม น้ำวุ้น แกงบวด ถั่วเขียวน้ำตาล ฯลฯ

  2.2 หุง หมายถึง การทำอาหารที่ให้สุก โดยนำของที่ต้องการหุงใส่ลงในหม้อพร้อมกับน้ำตั้งไฟ จนน้ไแห้ง จึงลดไฟให้อ่อนลง แล้วดงให้แห้งสนิท

  2. 3 นึ่ง หมายถึง การทำอาหารให้สุก โดยใช้ไอน้ำ โดยใส่ขนมลงในลังถึง ปิดฝตั้งไฟให้น้ำเดือด นึ่งจนขนมสุก ส่วนมากจะเป็นขนมที่มีไข่เป็นส่วนผสม เช่น ขนมสาลี ขนมทรายขนมชั้น ขนมสอดไส้ ฯลฯ การใช้เวลานึ่ง และความร้อนต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของขนมนั้นๆ

  2.4 ทอด หมายถึง การทำอาหารให้สุกด้วยน้ำมัน โดยใส่น้ำมันลงในกระทะ ตั้งไฟให้ร้อนทั่วแล้วจึงใส่ขนมที่จะทอดลงไป ขนมบางชนิดใช้น้ำมันมาก เรียนกว่า ทอดน้ำมันลอยใช้ไฟปานกลางสม่ำเสมอ บางชนิดใช้น้ำมันน้อย ใช้กระทะก้นตื้น ดังนั้นการทอดจึงใช้กระทะตามลักษณะของขนมแต่ละชนิด การทอดถ้าใช้ไฟอ่อนมาก ขนมจะอมน้ำมันจึงควรจะระมัดระวังด้วย ขนมที่ทอดเช่น ขนมฝักบัว ขนมทองพลุ ข้าวเม่าทอด ฯลฯ

  2.5 จี่ คือ การทำขนมให้สุกในกระทะโดยใช้น้ำมันแต่น้อย ใช้น้ำมันทากระทะพอลื่น กระทะที่ใช้จะเป็นกระทะเหล็กหล่อแบน กว้าง เนื้อเหล็กหนา การจี่ใช้ไฟอ่อน ตั้งกระทะให้ความร้อนรุมอยู่ตลอดเวลา และกลับขนมให้เหลืองเสมอกันทั้งสองด้าน เช่น ขนมแป้งจี่

  2.6 เจียว คือ การทำให้เครื่องปรุงเหลืองกรอบโดยน้ำมัน เช่น หอมเจียว การเจียวหอมเพื่อโรยหน้าขนม หัวหอมควรซอยชิ้นให้เสมอกัน เวลาเจียวจะสุกพร้อมกัน มีสีเหลืองสวยน้ำมันที่เจียวไม่ควรมากเกินไป กะพอใส่ของลงไปแล้วพอดี ใช้ตะหลิวกลับไปกลับมาจนกรอบเหลืองทั่วกัน จะมน้ำมันเหลือติดก้นกระทะเล็กน้อย ใช้เป็นส่วนผสมของขนมได้

  2. 7 ปิ้ง หมายถึง การทำอาหารให้สุกโดยการวางขนมที่ต้องการปิ้งไว้เหนือไฟ มีตะแกรงรองรับ ไฟไม่ต้องแรงนัก กลับไปกลับมาจนขนมสุก อาหารบางชนิดใช้ใบตองห่อ แล้วปิ้งจนใบตองที่ห่อเกรียมหรือกอรบ เช่น ขนมจาก ข้าวเหนียวปิ้ง ก่อนที่จะปิ้งใช้ขี้เถ้ากลบไว้ เพื่อให้ไฟร้อนสม่ำเสมอกัน

  2. 8 ผิงและอบ ขนมที่ใช้ผิงมีหลายชนิด จะใช้ผิงด้วยไฟบนและไฟล่าง ไฟจะต้องมีลักษณะอ่อนเสมอกัน ปัจจุบันใช้เตาอบแทนการผิง เช่น ขยมหม้อแกง ขนมสาลี่กรอบขนมผิง ฯลฯ

  3.การทำขนมไทยเราสามารถทำขายเองได้ โดยที่ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรมากแถมยังเพิ่มรายได้ให้กับครอบคร้วอีกด้วย หรือว่าเรารู้สุตรการทำขนมไทยแล้วเรายังสามารถนำความรู้นั่ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่อนได้อีกด้วย

 10. 1.http://www.the-than.com/samonpai/sa_4.html
  2.ประโยชน์ทางสมุนไพร ตำรายาไทยใช้ใบหรือทั้งต้นเป็นยาขับลมแก้ปวดท้อง ท้องเสีย และคลื่นไส้อาเจียน นิยมใช้กะเพราแดงมากกว่ากะเพราขาว โดยใช้ยอดสด 1 กำมือ ต้มพอเดือด ดื่มเฉพาะส่วนน้ำ พบว่าฤทธิ์ขับลมเกิดจากน้ำมันหอมระเหย การทดลองในสัตว์ แสดงว่าน้ำสกัดทั้งต้นมีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้ สารสกัดแอลกอฮอล์สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สาร eugenol ในใบมีฤทธิ์ขับน้ำดี ช่วยย่อยไขมันและลดอาการจุกเสียด
  สรรพคุณ
  ใบ ใบสดของมัน มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ ซึ่ง ประกอบด้วย linaloo และ methyl chavicol เป็นยาแก้ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ
  ปวดท้อง บำรุงธาตุ ขับผายลม แก้อาการจุกเสียดในท้อง ให้ใช้ใบสด หรือยอดอ่อน สัก 1 กำมือ มาต้ม ให้เดือด แล้วกรอง
  เอาน้ำดื่ม แต่ถ้าใช้กับเด็ก ทารกให้นำเอามาตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำนำมา ผสมกับน้ำยามหาหิงคุ์แล้วใช้ทาบริเวณ รอบ ๆ
  สะดือ และทาที่ฝ่าเท้า แก้อาการปวดท้องของ เด็กได้ และน้ำที่เราเอามาคั้นออกจากใบยังใช้ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ หรือ
  ใช้ทาภายนอกแก้โรค ผิวหนัง กลาก เกลื้อนได้ นอกจากนี้ ใบสดยังนำมาผัด หรือนำมาแกงเป็นอาหาร ได้อีกด้วย สำหรับ
  ใบแห้ง ใช้ชงกินกับน้ำ แก้ท้องขึ้น และน้ำมันที่ได้จากใบกะเพรานั้น สามารถยับยั้งการเจริญเติมโตของเชื้อโรคบางชนิด ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางอย่าง และมีฤทธิ์ฆ่ายุงได้ ซึ่งจะมีฤทธิ์ได้นาน 2 ชั่วโมง
  เมล็ดเมื่อนำไปแช่น้ำเมล็ดก็จะพองตัวเป็นเมือก ขาว ให้ใช้พอกในบริเวณตา เมื่อตามีผง หรือฝุ่น ละอองเข้า ผงหรือฝุ่นละอองนั้นก็จะออกมา ซึ่งจะไม่ทำให้ตาเรานั้นช้ำอีกด้วย
  ราก ใช้รากที่แห้งแล้ว ชงหรือต้มกับน้ำร้อนดื่ม แก้โรคธาตุพิการ
  3.จากการปลูกผักสวนครัวทำให้เรามีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มนอกจากนั้นเรายังนำไปทำอาหารได้และเป็นผักปลอดสารพิษ

 11. อาชีพเสริมที่ดิฉันอยากทำคือเพาะเห็ดเพราะได้เรียนรู้กรรมวิธีเกียวกับการเพาะเห็ดและเป็นอาชีพเสริมที่ทุกคนทำได้และเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนไม่มากหนัก สามารถนำมาทำแหนมเป็นรายได้อีกด้วย
  http://tonklajaja.igetweb.com/?mo=3&art=304369

 12. 1. http://www.danlablae.net./index1.html
  2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้น และบุคคลที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเองปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของ เรือนกระจก ที่ใช้ปลูกพืชจึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก ค่ะ
  3. ข้าพเจ้าคิดว่าความรู้ที่ได้นี้ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาป่าไม้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในชุมชนและทางบ้นของข้าพเจ้าสู่สังคมเป็ตันไป

  • อ้างอิงชื่อเว็บ ข้อที่ 1 ไม่ถูกครับ ให้ copy ชื่อเว็บที่นักเรียนใช้ค้นคว้าครับ

 13. 1.ชื่อเว็บhttp://www.greentheearth.info/ 2.ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น คือการรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนเช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ และการเกิดภาวะโลกร้อนทำให้โลกของเราเกิดปัญหาต่างๆสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์เราทำลายทรัพยากระรรมชาติ เช่น ตัดไม่ทำลายป่าทำให้เกิดโลกร้อน เป็นต้น 3.ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาป่าไม้ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

 14. 1.ไม่ควรใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทน
  2.ไม่ตัดต้นไม้ ทำลายป่า
  3.ควรทิ้งขยะให้เป็นที่ และควรเผาขยะ
  4.ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
  5.ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้

 15. 1.http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm
  2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความผาสุกที่ยั่งยืนและมั่นคงหลักความพอเพียงประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล
  และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมความพอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวทรงมอบให้แก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับทั้งระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางเพื่อความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัมนธรรมค่ะ
  3.ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันและจะเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

 16. 1.https://krurattanasak.wordpress.com
  เรื่องอาชีพเสริมสร้างรายได้ของผม
  อาชีพเสริมสร้างรายได้ของผม การปลูกฟักทอง
  ฟักทอง เป็นพืชผักที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชตระกูลแตง ซึ่งได้แก่ ฟักทอง แตงกวา แตงร้าน ฟักแฟง มะระ บวบ แตงโม แคนตาลูป เป็นพืชผักที่มีวิตามินเอสูง ช่วยบำรุงผิวพรรณและถนอมสายตา นำมาทำอาหารได้หลายชนิด เช่น ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มน้ำพริก หรือใส่แกงเลียง แกง ส้มเปรอะ แกงส้ม เป็นต้น เนื้อใช้ทำอาหารได้ทั้งคาว-หวาน ทั้งผัด-แกง-ขนม และใช้เป็นอาหารเสริมในเด็กเล็ก รวมทั้งดัดแปลงมาใช้โรยหน้าหรือปนในขนมต่าง ๆ ทำให้มีสีสันสวยงาม และมีคุณค่าทางอาหารมากยิ่งขึ้นประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่ปลูก แต่ที่เป็นล่ำเป็นสันก็เห็นจะเป็นที่ ศรีสะเกษ, สกลนคร, ขอนแก่น, กาญจนบุรี, ชุมพร และฉะเชิงเทรา ซึ่งจะทยอยกันให้ผลิต ออกมาสู่ท้องตลาด ทำให้มีฟักทองขายตลอดทั้งปีครับ
  ฟักทองปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีสามารถปลูกผักชนิดต่าง ๆ ได้ ชอบดินร่วนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี และมีการระบายน้ำดี มีค่าความเป็นกรด-ด่างฟักทอง ชอบดินเป็นกรดเล็กน้อย ชอบอากาศแห้ง ดินไม่ชื้นแฉะ และน้ำไม่ขัง

  • 1.ชื่อเว็บไซต์ ต้องเป็นที่เว็บที่ใช้ในการค้นคว้าครับ ไม่ใช่เว็บของ ผอ. นะครับ
   2.ข้อ 2 ตอบได้ละเอียดดี
   ข้อที่ 3 ไม่เห็นตอบเลยครับ เพิ่มอีก 1 ข้อนะ

 17. 1.https://krurattanasak.wordpress.com
  2.เรื่องอาชีพเสริมสร้างรายได้
  1.2 จักสานกระเป๋าพลาสติก
  กลุ่มจักสานกระเป๋าบ้านท่าดินแดงออก ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ผลิตและจำหน่ายจักสานกระเป๋าพลาสติก เสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว หลังประสบเหตุการณ์วาตภัย และอุทกภัย ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ
  2.2

  การเพาะเห็ดตีนแรด
  เห็ดตีนแรด หรือเห็ดตับเต่าขาว หรือ เห็ดจั่น เป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อย สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าเห็ดหลายชนิด นำไปประกอบเป็นอาหารได้หลากหลายนำไปประกอบเป็นอาหารเจได้ อนาคตจะเป็นเห็ดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี

  2.3 กุยช่ายแป้งสด
  การขายกุยช่ายแป้งสด แบบใหม่ที่สร้างจุดเด่นในการขาย โดยใช้ข้าวเกรียบปากหม้อ เป็นแป้งสด แต่ใช้ไส้ของกุยช่าย ที่สำคัญยังไม่มีใครทำ จึงขายดีมาจนถึงปัจจุบัน

  • 1.ชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นคว้าไม่ถูกต้อง
   2.คำตอบข้อ 2 ใช้ได้
   3. คำตอบข้อ 3 ยังไม่ได้ตอบครับ

 18. 1. https://krurattanasak.wordpress.com
  2. วิธีการลดโลกร้อนมีดังนี้
  1. ไม่ควรตัดไม้ทำลายป่า
  2. ไม่ควรนำขยะไปเผ่าเพราะจะทำให้โลกร้อน
  3. ไม่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนด
  4. ปิดไฟเมื่อเลิกใช้
  5. ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้
  6. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  7. ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ
  8. ปลูกต้นทดแทน
  9. ใช้กระดาษสองด้าน
  10.เปิดแอร์ไม่มากกว่า24องศา

  • 1.ชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นคว้าไม่ถูกต้อง
   2.คำตอบข้อ 2 ใช้ได้
   3. คำตอบข้อ 3 ยังไม่ได้ตอบครับ

 19. 1.https://krurattanasak.wordpress.com 2. โลกของเราได้เกิดเรื่องภาวะโลกร้อน สาเหตุอาจจะเกิดจากมนุษย์เรานั้น ชอบทำลายธรรมชาติ เช่น ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทิ้งขยะลงในเเม่น้ำลำคลองจีงทำให้เเม่น้ำลำคลองเนาเสียและทิ้งเศษอาหารในที่ที่ไม่ครรทิ้งข้อที่จะเเก่ไขได้เเก่
  2.1การทิ้งขยะให้ลงถังเเละควรเเยกประเภทให้ถูก
  2.2เปิดเเอร์เพรียง25องศาหรือต่ำกว่านั้น
  2.3ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
  2.4ใช้ถุงผ้าเเทนถุงพราสติกเเละใช้กระดาษสองหน้า
  2.5ปิดน้ำทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
  2.6ใช้น้ำสักผ้าหรือน้ำล้างจานรดน้ำต้นไม้เเทนการเปิดสายยาง
  3.ผมจะนำความรู้จากการสืบค้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว เช่น การนำน้ำสักผ้าหรือน้ำล้างจานรดน้ำต้นไม้เเทนการเปิดสายยางเเละยังช่วยพเเม่ประหยัดน้ำได้ด้วย เเละช่วยทำงานบ้านทุกชนิด

  • ตอบคำถามครบทุกข้อ แต่ข้อ 1 อ้างอิงชื่อเว็บไม่ถูกนะครับ เอามาจากเว็บไหน แก้ไขด้วยครับ

 20. 1.ชื่อเว็บ htt:danlublae.com
  2.ความรูที่ได้จากการสืบค้นภาวะโลกร้อนเราต้องช่วยกันลนภาวะโลกโดยปลูกต้นไม้และช่วยกันเก็บขยะเพื่อโลกเราเก็บขวดพลาสติกมาทําเป็นของใช้ในบ้านเเล้วถ้ามีเศษกระดาษก็เอามาอัดเป็นกระถังดอกไม้ได้ช่วยกันเก็บใบไม้นําเอาไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพกระดาษที่ใช้แล้วนำมาทำเป็นดอกไม้ได้
  3.ใบไม้ที่เก็บได้นำไปใส่ต้นไม้เเทนการเผาเพื่อลดโลกร้อน
  3.1ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  3.2ประหยัดน้ำประหยัดไฟเพื่อลดพลังงาน

  • 1. อ้างอิงชื่อเว็บข้อ 1 ไม่ถูกครับ
   2.คำตอบข้อ 2 และ 3 ใช้ได้

 21. 1danlablae.net.co
  2ใน.การหาข้อมูลในครั้งนี้มีส่วนที่ข้าพทำอยู๋ด้วยและในรายการผ่านทางทีวีด้วยทั้งนี้ข้าพเจ้าจ฿งนำกับมาใช้ต่อในอีกด้านเพื่อประโยชย์ในบ้านและชุมชนอีกทั้งในโรงเรียนและยังนำมาช่วยแนะนำน้องในด้านลดภาวะโลกร้อนได้อีก
  3.การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของข้าพเจ้าเกียวกับการลดภาวะโลกร้อนนี้เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการของข้าพเจ้าคือการประหยัดการใช้เครื่องไฟฟ้าภายในบ้นและหันมาตักน้ำในบ่ดีกว่าซื้อกินเองและข้าพเจ้าก็ยังแยกขยะเปียกและขยะแห้งอีกด้วยภายในบ้านของเองก็มีขยะเยอะพอสมควรข้าพเจ้าจึงจะนำเอาขยะมาแยกคือการแยกเอาขยะพาสติกไปขายและนำเอาขเปียกไปทำปุ๋ยและเศษขยะอื่นอีกมากมายที่นำเอากับมาใช้ใหม่ได้

  • ข้อที่ 1 สืบค้นมาจากเว็บไซต์อะไร บอกชื่อเว็บให้ถูกต้อง
   ข้อที่ 2 ให้สรุปความรู้จากการสืบค้นเรื่อง การลดภาวะโลกร้อน
   ข้อที่ 3 คำตอบใช้ได้ครับ

 22. 1.ชื่อเว็บชื่อ http://www.greentheearth.info

  2.ความรู้ที่ดิฉันได้จากการอ่านเรืองภาวะโลกร้อน ดิฉันคิดว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากพวกเราทุกคนหรือมนุษย์ทุกคน มนุษย์ชอบตัดไม้ทำลายป่าและชอบลายสิงแวดร้อมหรือสิ่งมีชีวิต วิธีที่จะลดภาวะโลกร้อน
  2.1 ลดใช้ถุงผ้า 2.2 ไม่ถิงขยะลงในแม่นำลำลอง เป็นต้น

  3.ดิฉันก็จะใช้ถุงผ้าแทนถุงพาสติกเป็นต้นค่ะ

  • ตอบคำถามได้ครบ 3 ข้อ ดีแล้วครับ

 23. 1.ชื่อเว็บไซต์ http://www.greentheearth.info

  2.ปัจจุบันนี้ โลกของเราได้เกิดเรื่องของภาวะโลกร้อน สาเหตุอาจจะเกิดจากมนุษย์เรานั้น ชอบทำลายธรรมชาติ เช่น ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทิ้งขยะและเศษ อาหารในที่สาธารณะ ตัดไม้ทำลายป่า และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะดลกร้อน และเกิด ปัญหาสังคมวุ่นวายอยู่ในขณะนี้

  3.ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกเป็นต้น

 24. 1.http//krurk.wordattanasapress.com
  2. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
  3 .ก๊าซและสารที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
  4.การทำอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า และการปล่อยมลพิษอย่างมหาศาล ได้เพิ่มความเข้มข้นของไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ในบรรยากาศ
  ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อนไว้ทั้งสิ้น

  • คำตอบใช้ได้

 25. 1.ชื่อเว็บhttp://www.greentheearth.info/

  2.ดิฉันคิดว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้ดูไม่ดีเลย สาเหตุอาจจะเป็นเพราะคนไทยสมัยนี้ชอบทำลายธรรมชาติ เช่น ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ตัดไม้ทำลายป่า ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทำให้โลกเกิดความไม่สะอาดและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเกิดปัญหา ภาวะโลกร้อน
  3.ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลก เช่น จะทิ้งขยะลงในแม่น้ำ จะไม่ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ

 26. 1.ชื่อเว็บ http://www.greentheearth.info/
  2.ความรู้ที่ได้รับจากการสืบค้น
  2.1ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  2.2ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
  2.3ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2.4รีบผ้าที่ละหลายๆชุดเพื่อจะได้ลดพลังงาน
  2.5ควรใช้น้ำอย่างประหยัด เช่นถ้าเสร็จหลังจากหรือล้างจานให้เอาไปรดน้ำต้นไม้
  2.6ช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไป
  2.7ใช้รถจักรยานเวลาที่ไปทำธุระไกล้บ้าน
  3.ช่วยกันประหยัดไฟประหยัดพลังงานไม่ตัดไม้ทำลายป่าและต้องประน้ำและก้ต้องประหยัดการใช้พลังงานต่างๆเพื่อจะได้ลดภาวะโลกร้อนเท่าที่เราทำได้

 27. 1.ชื่อเว็บ /%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/
  2..ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น
  2.1ประหยัดน้ำ อย่าใช้น้ำแบบสิ้นเปลือง ถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนก๊อกที่บ้าน ก็ให้ใช้ก๊อกน้ำแบบเพิ่มฟองอากาศ น้ำที่ไหลออกมาจะมีฟองอากาศออกมาด้วยทำให้ดูเหมือนมีน้ำเยอะ แต่จะประหยัดกว่าก๊อกธรรมดาถึงครึ่งหนึ่ง ถ้านึกไม่ออกให้ดูห้องน้ำตามห้าง น้ำที่ไหลออกมาจะเป็นแบบนั้น และเวลาใช้น้ำที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราก็ควรจะประหยัดด้วย ไม่ใช่คิดว่าของฟรี หรือเวลาไปพักตามโรงแรมก็อย่าคิดว่าใช้ให้คุ้ม เพราะว่าทำแบบนี้แหละโลกถึงร้อน
  3.ใช้จักรยานเวลาที่เราไปทำธุระใกล้ๆบ้าน
  ประยัด เช่นน่ำคนวนปิดน่ำทุกครั้ง

 28. 1.ชื่อเว็บ http://miyukiza.blogspot.com/
  2.ได้ความรู้จากการสืบค้นเรื่องวิถีลดภาวะโลกร้อน
  เราช่วยกันลดโลกร้อนเเล้วมันจะได้ไม่เป็นปัญหาของโลกปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาสำหรับทั่วโลกเราช่วยกันคนละไม้ละมือก้คลายหรือเบาลงการทิ้งขยะก็ทำให้โลกร้อนได้ไปบ้างเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเราควรร่วมมือกันลดโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆด้วยสองมือของเรา
  3.ประหยัดไฟเวลาเราไม่ใช่เราควรถอดปลั๊กออกอย่าเสียบคาไว้
  3.1ประหยัดน้ำไม่ควารเปิดน้ำทิ้งไว้
  3.2การเดินทางในระยะทางไกล้ก็ควรใช้รถจักรยานเเทนรถที่รถใช้น้ำมันไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน
  3.3ทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ควรทิ้งเกลือนกลาดทิ้งให้เป็นที่

 29. 1.แก้ไขชื่อเว็บ http://www.greentheearth.info/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/

  • ใช้ได้ครับ

 30. 1.ชื่อเว็บhttps://krurattanasak.wordpress.com/
  2.ความรู้ที่ได้
  การลดภาวะโลกร้อนเกิดข้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นก๊าซเรือนกระจกจากการทำกิจกรรมตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ การเผาไหม้ และมนุษย์หรือคนเราไปตัดม้ทำลายป่า จึงทำให้เกิดมลภาวะโลกร้อนอีกทั้งยังก่อให้เกิดโลกต่างๆเราจึงต้องหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเช่น ไม่ตัดไม้ทำลายป่าเป็นต้น
  3.ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปบอกให้คนในชุมชนและข้าพเจ้าว่าหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนดีกว่าไปทำให้โลกร้อนยึ่งกว่าเดิมค่ะ

  • แก้ไขชื่อเว็บที่นักเรียนค้นคว้าด้วยครับ

 31. 1.http://miyukiza.blogspot.com/
  2.การลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำ เราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นส่วนจะทำมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน แต่ละคนจะช่วยโลกได้แค่ปลูกต้นไม้คนละต้น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ไปทางเดียวกันไปคันเดียวกัน
  3.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก,ปลูกต้นไม้คนละต้น,ไปทางเดียวกันไปรถคันเดียวกันและอีกหลายอย่างที่เราทำได้

  • คำตอบใช้ได้ครับ

 32. 1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  2. ถอดปลั๊กไฟทุกคร้งหลังใช้งาน
  3. ปลูกต้นไม้ เพื่อนให้โลกเราสดใส
  4. ใช้กระดาษอย่างประหยัด เพราะกระดาษทำมาจากต้นไม้
  5. ควรประหยัดน้ำ

  • ตอบคำถามไม่ครบทั้ง 3 ข้อ ครับ ข้อ 1 ให้บอกชื่อเว็บที่ใช้ค้นคว้า ข้อ 2 สรุปความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า

 33. 1.การรีดผ้า ควรรีดทีละหลายๆชุดเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  2.ลดใช้พลาสติก โดยใช้ของที่สามารถนำมารีไซเคิลได้
  3.ใช้รถเมล์ รถไฟฟ้าแทนการใช้รถส่วนตัว
  4. เช็กลมยาง การขับรถที่ยางลมมีน้อยอาจทำให้เปลืองน้ำมันได้
  5.หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการตากผ้าแทนการ อบผ้าในเครื่องซักผ้า
  http://www.sawananan.ac.th/computer/new/work2/m4/m4/2/n3.htm

  • ตอบคำถามไม่ครบทั้ง 3 ข้อ ครับ ควรเรียงลำดับตามข้อ ข้อ 1 ให้บอกชื่อเว็บที่ใช้ค้นคว้า ข้อ 2 สรุปความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า ข้อ 3 บอกประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: